______________________________________________________________

UM ČR, Hlavní 196/80, 624 00 Brno, IČO :01214951, MV -reg. VS/1-1/90783/12-R

Vyjádření Unie Mostařů ke stavu mostů v ČR

Cílem UMČR je zvýšit prestiž mostního stavitelství v České republice, nabídnout veřejnosti prostřednictvím medií mimo jiné, kvalifikovaného partnera pro hodnocení, komentáře a formování odborných názorů při konkrétních případech, významných stavebních řešení, ale i problémech či dokonce haváriích. Samozřejmě obecně je cílem zlepšit stavební stav mostů a zabezpečit na nich bezpečnost provozu. Chceme zdůraznit, že tuto činnost provádíme dobrovolně na základě osobní angažovanosti a entuziasmu našich členů.

Mnohaletéupozorňování Ing. Františka Menšíka (zakládajícího člena UMČR) na zhoršující se stav mostních objektů na území ČR, kterému nebyla téměř věnována pozornost, se ukazuje, že na jeho slovech o přístupu státu k majetku ve formě mostů na veřejných komunikacích je zřejmě opravdu macešský.

Citace: „ Co je však závažné - nedošlo ani k vyčlenění a zodpovědnému sledování potřebných vynaložených finančních prostředků na údržbu, opravy a přestavby stávajících mostů a to jak v segmentu dálničních a silničních mostů, tak i v segmentu dosud statisticky neprověřenému a tudíž neprůhlednému – tj. v segmentu mostů na místních komunikacích. „

Je třeba uvést, že se tato problematika přetřásá již cca 40 roků a v roce 2005 byla upozorněna formou petice „Mosty- věc veřejná“ na tuto skutečnost Poslanecká sněmovna PČR a od roku 2007 následně pak navíc i Senát PČR a Vláda ČR.

 

Domníváme, že nastal čas k  informování veřejnosti a vyjádření našeho stanoviska ke stavu mostů v ČR.

 Počty mostů na dálnicích a silnicích v ČR

  Dálnice Rychlostní silnice

Silnice

I. třídy

Silnice

II. třídy

Silnice

III. třídy

Počet celkem
2017 1 633 xxx 3 344 4 551 8 069 17 597
2015 1 012 618 3 302 4 547 8 079 17 558
2001 429 317 2838 4475 8 048 16 107
  Mosty v majetku státu V majetku krajů  

* počty k 1.1.2017 (z důvodu převedení části rychlostních silnic   do dálnic k 1.1.2016, nelze porovnání provést

   pro dálnice a silnice I.třídy)

Počet mostních objektů, které jsou v neuspokojivém stavu, však přibývá rychleji, než se daří obnovovat a přestavovat. Jednou z příčin neuspokojivého stavu je mimo nedostatek finančních prostředků a jejich přerozdělení, také nedostatek kvalifikovaných řemeslníků a specializovaných firem s odpovídajícím vybavením i zkušenostmi s progresivními způsoby oprav.

Stavební stav mostů na dálnicích a silnicích v ČR

  I II III IV V VI VII
Bezvadný Velmi dobrý Dobrý Uspokojivý Špatný Velmi špatný Havarijní
2017 2417 2883 3663 5137 2472 827 108
2016 2392 2745 3641 5240 2498 822 105
2015 2271 2590 3632 5241 2562 890 132
2014 2240 2494 3692 5251 2642 875 131
2013 2632 2499 3949 5093 2271 680 97
2012 2683 2507 4275 5048 2240 581 89
2011 2590 2454 4087 5089 2211 603 79
2010 2445 2437 4171 5115 2165 581 66

* Je patrný nárůst počtu mostů zařazených do stavebního stavu V-VII.

* Problémem jsou starší mostní objekty, kde se projevuje výrazněji vliv nedostatečné údržby i

   provedených nevhodných oprav.

a) Provádění kontroly mostů, jejich sledování, prohlídky mostů, vyjádření v odborných posudcích, navržená opatření z hlavních prohlídek.

 

Správa mostů:

-          Na základě vlastních zkušeností jsme přesvědčeni, že správa většiny mostních objektů má nedostatky, a to především z hlediska personálního obsazení a vybavenosti správních organizací. Správce nemá dostatečné pravomoci a také statut k důležitým rozhodovacím krokům ohledně údržby, např. při uzavření provozu na mostní konstrukci.

-          Mnohé mostní objekty (mosty, lávky, propustky) nemají jasně určeného správce. Vlastník o svých povinnostech vůči zmiňovaným objektům mnohdy vůbec neví, a tím se porušuje zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích § 12.

 

Údržba mostů:

-          Údržba mostů se provádí v minimálním rozsahu a je přímo závislá na schválených rozpočtech.

-          Tyto jsou správcům schvalovány v minimálním rozsahu, tj. podfinancování údržby mostů.

-          Závěry a doporučení z hlavních, mimořádných, ale i běžných prohlídek jsou sice správcem akceptovány, ale vzhledem k rozpočtovým a personálním možnostem a bohužel mnohdy i z důvodu zahlceností projekce, není téměř možné některé závady odstranit v doporučovaném časovém horizontu.

 

Opravy mostů:

-          Opravy mostů jsou prováděny mnohdy neodbornými firmami (hlavním kritériem pro správce je nejnižší cena). Vlastní pomocí se opravy provádí opět pouze podle finančních možností správců.

 

Projektování mostů a lávek:

-          Mnohé stavby nejsou projektovány autorizovanými mostními inženýry, ale pouze statiky či dokonce projektanty pozemních staveb.

-          Pro města a obce je mnohdy opět rozhodujícím kritériem cena Zadávací dokumentace a stává se, že vybraný dodavatel stavby musí při zpracování Realizační dokumentace některé části přepracovat nebo i změnit, což se jeví jako problém z hlediska podmínek „veřejné zakázky“.

-          Architekty jsou často navrhovány nevhodné mostní konstrukce, s ohledem na údržbu a sledování chování mostu.

-          Most by měl být vždy navržen tak, aby počítal s lidským faktorem při výstavbě i s přirozeným chátráním, a umožňoval snadnou pravidelnou kontrolu všech důležitých nosných prvků. 

-          Po dokončení stavby musí být správci předán plán údržby a sledování předávaného objektu.

-          Náklady na most nepředstavuje jen projekt a jeho výstavba, ale také údržba v řádu mnoha desetiletí (požaduje se i 100 let). Tyto podmínky se ovšem při výběru dodavatelů od projektu přes zhotovitele po údržbu vůbec nezohledňují. Tato podmínka není plněna ze strany správců (dokladem jsou nespočetné rekonstrukce a také demolice již postavených mostů).

Diagnostika:

-          Většina mostů je kontrolována obvykle vizuálními prohlídkami, kdy je potřebné mít školeného prohlídkáře, který rozumí procesům v oblastech podstatnějšího  zhoršování jejich stavu a zná kritické detaily u různých typů mostů.

-          Prohlídkáři musejí posoudit stav reálně a realisticky a na nebezpečných konstrukcích prostě provoz zastavit včas. K rozhodování o stavu mostu a jeho dalším provozování jsou pravidelně školeni a jsou držiteli oprávnění vydávaného Ministerstvem dopravy.

-          Ta nejobtížnější  role posuzovatele: jsou-li indicie poruch  takového rázu, že by mohly bezprostředně ohrozit provoz na mostě resp. způsobit jeho havárii, tak musí posuzovatel neprodleně zastavit provoz na mostě.

-          Pro případy, že důkladnější informace o vnitřním stavu konstrukce je zapotřebí, tak použitím kombinovaných  moderních diagnostických metod se zvýší přesnost výsledku.

-          Vizuální prohlídky mají svůj strop a posuzovatel musí rozhodnout, kdy je skutečně nutné akreditovanou diagnostickou firmu přizvat a s tím je spojen nekompromisní požadavek na příslušné finanční zajištění  diagnostiky u nadřízených složek.

      b) znění ČSN

-          Pokud existuje systém prohlídek mostů (ČSN 736221), který přesně stanoví, kdo a jakým způsobem popisuje a určí nedostatky mostního objektu (příslušný odborník je k tomu dlouhodobě připravován, vybírán a periodicky zkoušen), jsou pak závěry tohoto specialisty pro majitele a správce mostu závazné.

     c) Systém celoživotního vzdělávání mostařů

-          Celoživotní vzdělávání mostních techniků a inženýrů je v ČR dlouhodobě zabezpečováno MD a ŘSD ČR. Jedná se o systém permanentního vzdělávání mostních odborníků, který je v technické státní i obecní sféře ojedinělý a výjimečný.

-          Domníváme se, že Systému vzdělávání mostních inženýrů by se měli účastnit i úředníci krajů, kteří mají na starosti vypisování soutěží, a kteří nejsou schopni v souladu se zákonem o veřejných zakázkách vybrat skutečně nejvýhodnější nabídku. Není brána v úvahu odbornost, zkušenost provádějící firmy, druh mostní konstrukce a způsob poškození mostu. Do seznamu zhotovitelů mostů se tak dostaly firmy, které soutěž vyhrály nabídnutou nízkou cenou, ale mostní konstrukce dříve nestavěly.

      d) Návrh na sledování a opatření u mostních konstrukcí v ČR

 

-          Po prohlídkách provedených vizuální metodou (zjednodušeně, co se děje vevnitř v  konstrukci nikdo nevidí) pokud  se vyskytnou indicie takového rázu, že by mohly ohrozit bezpečnost provozu na mostě, neprodleně omezit provoz, objednat diagnostický průzkum akreditovanou firmou, která  zjistí relevantní informace o aktuální únosnosti průřezu nosné konstrukce.

-          Konkrétně provést geodetické zaměření a statickou zatěžovací zkoušku, stanovit novou zatížitelnost na základě zjištěného stavu konstrukce. Ověřit stav dynamickou zatěžovací zkouškou.  

-          Problematika „neviditelných“ závad mostů či lávek z hlavních příčin souvisí s podceňováním vlivu vody vtékající do mostních konstrukcí.

-          Značná část vody pronikne vozovkovým souvrstvím a naruší zařízení uložené v mostní konstrukci. Tomu se těžko dá zabránit, vodě se musí dát možnost ekvivalentního průchodu, aby co nejdříve z mostu odtekla

-          Účinky skrytého působení vody v mostní konstrukci lze zjistit pouze velice náročnou diagnostikou, na kterou však většina správců mostů v komunální správě nemá nejen finance, ale ani odpovídající personál, ať již v rámci kmenových pracovníků, tak i externích firem.

       e) Zprávy a vyjádření  k mostům ve sdělovacích prostředcích

-          Ve veřejném prostoru se o mostní problematice, podle našeho názoru hovoří často, avšak ne dostatečně odborně. V médiích jsou prezentovány často zcela mylné informace, a za nás a o nás, občas mluví nekvalifikovaní laici a amatéři. Rádi bychom pro zlepšení současné situace také vytvořili odpovídající odbornou platformu.

-       Média by mohla být nápomocná při informování veřejnosti používáním správného názvosloví a významu uváděných odborných termínů, také klást důraz na jednotnost pojmenování s odkazem na ČSN a na příslušnou legislativu viz silniční zákon a navazující prováděcí vyhlášky.

f) Zodpovědné orgány nemají povědomí o průběžné kontrole, stavu mostů a plnění stanovených opatření.

 

-          Jestliže budou správci mostů pokračovat v praxi, při které se berou závěry v prohlídce uvedené, jen jako nezávazné doporučení, a to se velmi často děje, může podobných havárií přibývat.

-          Trend podceňování kvalitní inženýrské činnosti stále pokračuje. Závažné podfinancování projektové přípravy, soutěžení projektů na nejnižší cenu, podcenění detailní nezávislé kontroly projektů.

-          Při výstavbě se často šetří na nepravém místě a státní objednatelé často nejsou schopni uhlídat kvalitu, protože i technický dozor staveb provádí ti nejlevnější externí pracovníci a firmy, kteří jsou zahlceni přebujelou smluvní státní administrativou a v rozhodování o samotné stavbě mají minimální pravomoci.Podobně je tomu i v podcenění rozsahu a kvality diagnostiky, návrhu optimálních technologií oprav a údržby a podfinancování oprav a držby. 

 

-          Nejde o problém v kvalitě a zkušenostech techniků jednotlivců, jako jsou stavbyvedoucí, diagnostici, „prohlídkáři“ i někteří přímí správci, ale jde o výhradní problém majetkové správy, která často nerozhoduje účelně a hospodárně. Dokladem je např. podmínkave výběrových řízeních, že „práci“ provede dodavatel s nejnižší cenovou nabídkou (ať je to

-          stavba, prohlídka, diagnostika nebo nakonec oprava mostu).

-          Dlouhodobě není plně funkční státní dozor a vrchní státní dozor předepsaný § 41.1- Zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb. v platném znění, který uvádí doslovně: „Státní dozor na dálnicích, silnicích a místních komunikacích vykonávají silniční správní úřady v rozsahu své působnosti. Ministerstvo dopravy vykonává vrchní státní dozor nad výkonem státního dozoru prováděného příslušnými silničními správními úřady“

-          Rovněž dlouhodobě nejsou prováděny KONTROLNÍ PROHLÍDKY MOSTŮ silničními správními úřady v příslušných intervalech, jako součást výkonu státního odborného dozoru (podrobnosti viz ČSN 73 6221).

 g) K havárii Trojské lávky

-          Zjistit důvody, které vedly k pádu lávky, to necháváme na orgánech pověřených šetřením.

-         Ze zkušeností víme, že ne všechny opravy se provádí podle přesně stanovených technologických postupů, z důvodu šetření nákladů zhotovitele s cílem vytvořit zisk při dodržení nejnižší cenové nabídky.

Závěr

Havárie lávky je pro UMČR faktorem, kdy se potvrzuje, že je třeba se zaměřit na budoucnost a v oblasti mostního stavitelství nabídnout pomocnou ruku a těmto negativním situacím předcházet.

Otázkou zůstává, ke kolika haváriím ještě musí dojít, než se odpovědní stanou konečně zodpovědnými.

 

12.12.2017                                             Rozhodnutím členů ÚMČR zpracovala Redakční rada