IČO :01214951

MV -reg. VS/1-1/90783/12-R

sídlo : UM ČR, Hlavní 196/80, 624 00 Brno

 

 

 

S T A N O V Y

Unie mostařů České republiky, z.s.

( platné od 12.11.2014)

I. Obecná ustanovení (čl. 1-4)

II. Cíle UMČR a způsoby jejich realizace (čl. 5-8)

III. Členové a jejich práva a povinnosti (čl. 9-15)

IV. Organizační struktura UMČR (čl. 16)

V. Orgány UMČR (čl. 17- 30)

VI. Orgány Regionálních poboček (čl. 31 – 42)

VII. Majetek UMČR (čl. 43 – 48)

VIII. Základní předpisy – stanovy, jednací řád, usnesení orgánů (čl. 49)

IX. Ukončení činnosti UMČR (čl. 50)

X. Závěrečná ustanovení (čl. 51)

Oddíl I

Obecná ustanovení

Článek 1

Unie Mostařů České republiky, z.s., dále ve zkratce UMČR, je dobrovolným a samostatným spolkem fyzických a právnických osob, tj. odborníků mostního stavitelství. UMČR sdružuje své členy na základě jejich dobrovolného a společného zájmu naplňovat cíle a předmět činnosti spolku, a za tím účelem požívat práva a plnit povinnosti vyplývající z jejich členství.

Článek 2

1. Název spolku zní: Unie Mostařů České republiky, z.s.

2. Sídlem UMČR je Brno, Hlavní 156/80, PSČ 624 00.Místem působení UMČR je území České republiky. Pro potřeby realizace svých cílů UMČR může rozvíjet činnost také mimo území České republiky.

3. Předsednictvo UMČR může mít sídlo jiné než je sídlo UMČR.

4. UMČR vznikla dnem registrace a byla založena na dobu neurčitou.

5. UMČR je právnickou osobou, a to spolkem, jenž se řídí příslušnými ustanoveními z.č. 89/2012 Sb. a dalšími souvisejícími předpisy.

Článek 3

1. UMČR je zapsána ve veřejném rejstříku, který vede příslušný rejstříkový soud.

2. UMČR může být součástí mezinárodních organizací, pokud tyto nenarušují závazky, které vyplývají z mezinárodních smluv České republiky.

3. UMČR vydává organizační odznak a používá také právně chráněný znak (emblém).

4. UMČR vytváří pobočné spolky.

Článek 4

1. UMČR svoji činnost opírá o společensko-prospěšnou práci svých členů.

2. Pro zajištění svého chodu UMČR může zaměstnat pracovníky.

Oddíl II

Cíle UMČR a způsoby jejich realizace

Článek 5

Základní cíle činností UMČR jsou:

1. Zodpovědná záruka bezpečného provozu na mostních objektech na území České republiky.

2. Rozvoj mostního stavitelství v ČR na základě propagace nových metod projektování a moderních technologií týkajících se novostaveb, oprav, údržby a diagnostiky mostů s cílem zvýšení kvality, estetiky a trvanlivosti mostních objektů.

3. Zvýšení prestiže mostního povolání ve věcech a podrobnostech souvisejících s mostním stavitelstvím.

4. Systematické a operativní doškolování členů v návaznosti na změnu norem a vývoj nových

moderních technických poznatků.

5. Vzájemná informovanost o stavu techniky a technickém rozvoji v oblasti mostního stavitelství v ČR i v zahraničí.

6. Rozvoj osobností v pracovní a občanské seberealizaci po stránce odborné a etické – pomoc při výchově mladé generace mostařů.

7. Kultivování úcty pro tradice – možné využití ověřených metod a způsobů jako jedné z cesty vedoucí k rozvoji mostního stavitelství.

8. Integrace odborného prostředí mostařů jak v měřítku ČR tak i mezinárodním s cílem uplatnit v oboru evropský a světový rozvoj.

9. Toho času při přetrvávající rozptýlené činnosti stavebních úřadů (stát, kraj, město, obec, soukromý subjekt atp.) zajištění pomoci při provádění koordinace prohlídek mostů revizními techniky a při pracích zabezpečovaných projekčními a stavebními firmami atp. – obor MOSTY.

Článek 6

UMČR realizuje uvedené cíle prostřednictvím:

1. organizování odborných akcí, spolupráce a pravidelných setkávání členů

2. výměny poznatků a zkušeností s příslušnými orgány a organizacemi v ČR a v zahraničí

3. účasti členů v hospodářském životě ČR v oblasti dopravy, souvisejícím s mostním stavitelstvím

4. předávání kvalifikačních certifikátů členům UMČR

5. předávání technických informací a doporučení mostním firmám, majetkovým správcům a majitelům mostních objektů

6. navrhování a spoluúčast při předávání stavebních autorizací pro výkon samostatných technických funkcí a autorizací odhadců / znalců

7. nakladatelské a vydavatelské činnosti

8. spoluúčastí členů na akcích a systematických činnostech UMČR

9. jiné činnosti ve jménu UMČR a jejich členů

Článek 7

1. UMČR může vyvíjet vedlejší hospodářskou činnost v souladu a na podporu cílů Unie dle článku 5 stanov, za účelem uspokojování a ochrany zájmu jeho členů.

2. Hospodářská činnost UMČR je vedená přes pomocnou organizaci – spolek odhadců/ znalců UMČR.

3. Výnosy z obchodní činnosti UMČR slouží pro realizaci jejích cílů dle stanov a nemohou být rozdělovány mezi jejich členy.

Článek 8

UMČR může k rozvíjení činnosti využít dotace nebo dary, dědictví, příspěvky členů a zápisné.

Oddíl III.

Členové a jejich práva a povinnosti

Článek 9

Členy UMČR mohou být:

1. Kmenový člen – fyzické osoby starší 18 let svázané pracovní specializací s mostním stavitelstvím (i cizinci).

2. Člen příspěvkový – fyzické osoby, které nejsou pracovně spojené s mostním stavitelstvím a také právní subjekty (společnosti, firmy, státní instituce a samosprávy), které se zajímají o činnost Unie a deklarují určité služby ve prospěch UMČR (např. stálou finanční podporu).

3. Čestný člen – fyzické osoby, kterým členství zůstalo udělené na Sjezdu Delegátů.

Článek 10

Kmenovým členem UMČR se může stát osoba po složení písemné deklarace spolu se závazkem dodržování stanov a po zaplacení zápisného, jehož výši stanoví Příspěvkový řád.

Článek 11

Kmenový člen UMČR má právo na:

1. hlasovací právo do orgánů a vedení UMČR dle podmínek uvedených ve stanovách

2. účast na schůzích, konferencích a jiných akcích organizovaných UMČR

3. činnost v pracovních skupinách svolaných vedením UMČR

4. podání žádostí, podnětných návrhů a připomínek k činnosti UMČR

5. nošení odznaku UMČR a použití znaku (emblému) UMČR.

Článek 12

Kmenový člen UMČR se zavazuje k

1. dodržování stanov a ujednání vedení UMČR

2. účasti na UMČR uskutečňovaných závazcích týkajících se mostního stavitelství

3. aktivní účasti při realizaci cílů a ke splnění přijatých závazků

4. dodržování etických zásad v pracovní činnosti

5. pravidelnému placení členských příspěvků.

Článek 13

Příspěvkový člen UMČR.

1. Příspěvkovým členem UMČR se může stát fyzická nebo právnická osoba po podání písemné přihlášky spolu se závazkem pravidelné finanční podpory pro UMČR podle rozhodnutí Předsednictva.

2. Příspěvkový člen má všechna práva člena kmenového mimo práva volby.

3. Příspěvkový člen se zavazuje dodržovat stanovy UMČR a písemně sjednané smluvní závazky.

4. Příspěvkový člen, který je právnickou osobou, vykonává v UMČR činnost prostřednictvím svého statutárního orgánu.

Článek 14

Členství v UMČR není v rozporu a nebrání jinému členství a vykonávání funkcí v jiných státem uznaných organizacích, spolcích, podnikových organizacích atp.

1. Členství v UMČR zaniká v důsledku:

a.         dobrovolného vystoupení z UMČR, podaného písemnou formou

b.         vyloučením člena předsednictvem UMČR nebo představenstvem pobočného spolku z důvodů neplnění členských závazků a také z důvodů neplacení členských poplatků za jeden rok i po písemném upozornění

c.         vyloučení předsednictvem UMČR na žádost Kolegiálního Soudu UMČR

d.         smrti člena nebo ztráty právní způsobilosti příspěvkového člena.

2. Člen vyloučený z důvodů neplacení členských příspěvku může být opět přijat se zachováním nepřetržitosti členství, po zaplacení finančních nedoplatků k předepsanému datu. Způsob zaplacení nedoplatků urči Představenstvo pobočného spolku.

Oddíl IV

Organizační struktura UMČR

Článek 15

1. UMČR se skládá z regionálních pobočných spolků, jejichž právní osobnost je odvozena od hlavního spolku (republikového) a které se řídí Stanovami UMČR

2. Regionální pobočné spolky zakládá a ustanovuje Předsednictvo UMČR označujíc jejich název, sídlo a místo jejich působení. Pobočný spolek vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku.

3. Regionální pobočný spolek může být založen, jestliže má nejméně 5 kmenových členů UMČR.

4. Hlavní spolek neručí za dluhy regionálních pobočných spolků.

5. Zrušení regionálního pobočného spolku nebo sloučení s jiným regionálním pobočným spolkem musí být schváleno Předsednictvem UMČR.

Orgány regionálních poboček UMČR :

a)         Valná hromada členů pobočného spolku

b)         Představenstvo pobočného spolku

c)         Revizní komise pobočného spolku

6. Volební období všech volitelných orgánů pobočných spolků je v délce 3 let.

Oddíl V

Centrální orgány UMČR

Článek 16

Republikové Orgány UMČR jsou:

1. Republikový sjezd delegátů – kmenových členů UMČR (nejvyšší orgán UMČR)

2. Předsednictvo UMČR (statutární orgán UMČR)

3. Revizní komise UMČR (kontrolní orgán)

4. Kolegiální soud UMČR (rozhodčí orgán)

5. Volební období všech volených orgánů UMČR je v délce 3 let.

Článek 17

1. Republikový sjezd delegátů je nejvyšším orgánem UMČR.

2. Body jednání republikového sjezdu delegátů schvalují delegáti tohoto sjezdu.

4. Delegáti na republikový sjezd delegátů jsou voleni na valné hromadě členů regionálních pobočných spolků UMČR, ze středu kmenových, na základě volebního klíče odsouhlaseného předsednictvem UMČR, se zachováním zásad proporcionality co do počtu základních členů v pobočných spolcích.

5. Volební období delegátů na republikový sjezd delegátů je stejné jako pro orgány UMČR.

6. Republikový sjezd delegátů má ústavně volební charakter a koná se každé 3 roky.

7. Mimořádný republikový sjezd delegátů může být svolán prostřednictvím Předsednictva UMČR v každém období z jeho vlastní iniciativy nebo na popud Revizní Komise UMČR nebo též na žádost nejméně ¼ delegátů na republikovém sjezdu delegátů.

8. Mimořádný republikový sjezd delegátů svolává Předsednictvo UMČR v termínu 3 měsíce od data podání žádosti. Mimořádný republikový sjezd delegátů jedná výlučně ve věcech, pro které byl svolán.

Článek 18

1. O termínu, místu konání a pořádku rokování republikového sjezdu delegátů uvědomí Předsednictvo UMČR delegáty a Představenstva regionálních pobočných spolků nejpozději 30 dnů před stanoveným termínem sjezdu.

2. Žádosti o připojení do jednacího řádu návrhu Republikového sjezdu delegátů neuvedené v jednacím řádu schváleném Předsednictvem UMČR musí být přihlášeny do Předsednictva nejpozději 14 dní před schváleným termínem sjezdu.

Článek 19

1. Na republikovém sjezdu delegátů s právem přednesení návrhu a jejích hlasování mají účast:

a.         Delegáti vybraní Valnou hromadou v regionálních pobočných spolcích UMČR

b.         Členové předsednictva UMČR

c.         Členové revizní komise UMČR

d.         Členové kolegiálního soudu UMČR

e.         Čestní členové

2. Na republikovém sjezdu delegátů se mohou zúčastnit členové příspěvkoví s poradním hlasem.

Článek 20

1. Republikový sjezd delegátů je usnášení se schopný při účasti nejméně ½ osob s hlasovacím právem.

2. Republikový sjezd delegátů je usnášení schopný většinou hlasů mimo schvalování změn stanov, rozpuštění UMČR a způsobu likvidace UMČR.

3. Jednání republikového sjezdu delegátů UMČR řídí pracovní předsednictvo, které je vybírané ze středu delegátů s vyloučením členů Představenstva UMČR

Článek 21

Do kompetence republikového sjezdu delegátů patří:

1. Schvalování zpráv s činností předsednictva UMČR, revizní komise UMČR a kolegiálního soudu UMČR.

2. Na žádost revizní komise UMČR dávání absolutoria odstupujícímu předsednictvu UMČR.

3. Volba předsedy UMČR, volba předsednictva UMČR, revizní komise UMČR a kolegiálního soudu UMČR.

4. Schvalování ve věcech stanov a jejich změn, odvolání jmenovaných delegátů orgánů UMČR a rozvázání smluv UMČR.

5. Schvalování ve věcech projednávaných na sjezdu.

6. Schvalování a stanovení výše ročních členských příspěvků v Příspěvkovém řádu UMČR.

7. Schvalování řádu Předsednictva UMČR, Revizní komise UMČR a Kolegiálního soudu UMČR.

8. Schvalování základních předpisů UMČR jako jsou Stanovy UMČR a Jednací řád UMČR.

Článek 22

1. Předsednictvo UMČR tvoří předsedové regionálních pobočných spolků a představitelé regionálních pobočných spolků zvolení na Republikovém sjezdu delegátů, v počtu navrženém odstupujícím předsedou UMČR, ale v počtu nejméně 15 osob.

2. Předsednictvo UMČR volí z řad předsednictva předsedu, 3 místopředsedy, tajemníka, hospodáře .

3. Předseda UMČR, tři místopředsedové, tajemník a pokladník tvoří Prezidium předsednictva UMČR.

4. Předseda UMČR může plnit tuto funkci ne déle než dvě následující volební období UMČR. Do následného volebního období předsednictvo UMČR navrhuje na tuto funkci člena jiného regionálního pobočného spolku UMČR.

5. Předsednictvo UMČR reprezentují: předseda a tajemník. Jménem UMČR jedná její předseda nebo pověření členové UMČR na základě zmocnění. V době nepřítomnosti předsedy funkci vykonává jeden z místopředsedů.

6. Předsednictvo UMČR, na žádost předsedy může rozšířit a doplnit svoje řady. Uskutečnění kooptace náhradních členů do Předsednictva UMČR je vyžadováno v případě odstoupení 5-ti členů předsednictva v době trvání volebního období. Počet osob kooptovaných do předsednictva UMČR nemůže překročit 1/3 počtu členů zvolených na sjezdu.

Článek 23

1. Zasedání Předsednictva UMČR se koná nejméně dvakrát do roka.

2. Na zasedání Předsednictva UMČR se mohou zúčastnit s poradním hlasem – Předseda revizní komise Unie a pozvaní kmenoví členové, čestní členové a příspěvkoví členové.

Článek 24

Do kompetencí Předsednictva UMČR patří:

1. organizace činnosti UMČR

2. pomoc regionálním pobočným spolkům v jejich činnosti

3. naplňování rozhodnutí Republikového sjezdu delegátů

4. reprezentace zájmů členů UMČR

5. vypracování programu činnosti UMČR

6. spravování péče nad majetkem UMČR, vypracování rozpočtu a schválení ročních výsledovek

7. zpracování zpráv z činnosti Předsednictva

8. svolávání republikových sjezdů delegátů

9. schvalování ve věci spolupráce s jinými organizacemi – republikovými, zahraničními, vládními a také s organizacemi samospráv

10. doplnění počtu předsednictva UMČR, cestou kooptování v případě, kdy nastane taková potřeba

11. schvalování ve věcech nabytí, nebo pozbytí majetku, který je v UMČR

12. schvalování jednacího řádu prezídia předsednictva UMČR

13. žádosti o ceny, státní vyznamenání nebo jiné ocenění pro členy UMČR

14. svolávání pracovních skupin pro výkon určitých úkolů nebo řešení určitých problémů

15. každý rok stanovení výše zápisného a výše členských poplatků

16. rozhodování o přistoupení UMČR do republikových nebo mezinárodních Unií nebo organizací, sdružení a jmenování zástupců UMČR do vedení těchto organizací

17. řešení jiných problémů, které vyplývají z těchto stanov, které nepatří do kompetence republikového sjezdu delegátů, nebo revizní komise UMČR

18. v případě uvolnění funkce předsedy UMČR v období mezi republikovým sjezdem delegátů – vybírá ze svých řad Předsedu UMČR.

Článek 25

1. Prezídium předsednictva UMČR řídí běžnou činnost UMČR a zodpovídá za svojí činnost předsednictvu UMČR.

2. Jednání prezídia předsednictva UMČR musí se uskutečnit nejméně jednou čtvrtletně.

Článek 26

Do kompetencí Prezídia předsednictva UMČR patří:

1. řízení běžné agendy UMČR

2. spravování majetku, disponování fondem UMCR a také jeho jménem zajišťování úvěru

3. spolupráce s angažovanými organizacemi v ČR, kraji i v zahraničí v oblasti činnosti UMČR

4. rozhodování v důležitých věcech, patřících do kompetence Předsednictva UMČR a jejich předložení předsednictvu UMČR na schválení na nejbližším zasedání.

Článek 27

1. Revizní komise UMČR je složená nejméně ze tří členů.

2. Předsedu vybírá komise ze svých řad.

3. Člen revizní komise UMČR nemůže být členem předsednictva UMČR.

4. Úkolem Revizní komise UMČR je provedení kontroly z hlediska činnosti a financování nejméně jedenkrát v roce.

5. Revizní komise UMČR za svojí činnost odpovídá Republikovému sjezdu delegátů.

6. Předseda Revizní komise UMČR má právo zúčastnit se zasedání Předsednictva UMČR, Prezídia předsednictva UMČR a zasedání pracovních skupin – a to vždy s hlasem poradenským.

7. Revizní komise UMČR má právo na vystoupení v Předsednictvu UMČR s poznatky a žádostmi, vyplývajícími z výsledků kontrol a spolu s žádostí o objasnění zjištěných skutečností.

8. V odůvodněných případech je povinností Revizní komise UMČR požádat o svolání mimořádného Republikového sjezdu delegátů UMČR.

Článek 28

1. Kolegiální soud UMČR se skládá nejméně ze 3 členů.

2. Předsedu soud vybírá ze svých řad.

3. Kolegiální soud UMČR je ze své činnosti odpovědný před Republikovým sjezdem delegátů.

4. Člen Kolegiálního soudu UMČR nemůže být členem Předsednictva UMČR.

5. Kompetence kolegiálního soudu UMČR jsou následující:

a.         vydávání rozsudků ve věcech členů UMČR, kteří byli obviněni z porušení stanov nebo zásad etiky

b.         řešení sporů, které vzniknou mezi členy Unie

c.         projednávání a řešení námitek podaných přes Předsednictvo Unie

d.         kontrola závěrů Revizní komise Unie a v případě potřeby zajištění právního hodnocení činnosti osob plnících funkce v orgánech UMČR a v orgánech poboček.

6. Kolegiální soud UMČR může:

a.         vydávat organizační rozsudky, upomínky a upozornění

b.         žádat Předsednictvo UMČR o vyloučení člena z UMČR.

7. Od oznámení Kolegiálním soudem Unie přísluší odvolání do Republikového sjezdu delegátů v termínu 30 dnů od data doručení oznámení.

Článek 29

Podrobné zásady a způsob činnosti Předsednictva UMČR, Revizní komise UMČR a Kolegiálního soudu UMČR určují směrnice schválené Republikovým sjezdem delegátů.

Článek 30

1. Volba osob do vedení a orgánů UMČR je realizována v tajném hlasování.

2. Pro volbu Předsedy UMČR je nutno obdržet víc než polovinu hlasů.

3. V případě nezvolení předsedy UMCŘ v prvním kole je vyhlášeno kolo druhé a volba probíhá ze dvou kandidátů o nejvyšším počtu hlasů obdrženým v kole prvním.

4. V době trvání volebního období, jestliže nastane taková nutnost, může být složení orgánů UMČR doplněné pomocí kooptování. V těchto věcech rozhoduje Předsednictvo UMČR na žádost předsedy.

Oddíl VI

Orgány regionálních pobočných spolků

Článek 31

Orgány regionálních pobočných spolků jsou:

a. Valná hromada členů pobočného spolku

b. Představenstvo pobočného spolku

c. Revizní komise pobočného spolku

Volební období všech volitelných orgánů pobočných spolků trvá v délce 3 let.

Článek 32

1. Valná hromada členů regionálního pobočného spolku, které se mají právo zúčastnit všichni členové z uvedeného regionu, je nejvyšším orgánem pobočného spolku.

2. Valná hromada členů má volební charakter a koná se každé 3 roky.

3. Mimořádná valná hromada členů může být svolána kdykoliv na popud předsednictva UMČR, představenstva pobočného spolku, na žádost revizní komise pobočného spolku nebo nadpoloviční většiny členů pobočného spolku, a to nejpozději v termínu tři měsíce od podání žádosti.

4. Mimořádná valná hromada členů jedná výlučně pouze o věcech, kvůli kterým byla svolána.

5. Jednací řád valné hromady členů pobočného spolku schvaluje Předsednictvo UMČR.

6. O termínu, místu a jednacím pořádku valné hromady členů uvědomuje představenstvo pobočného spolku všechny své členy průkazně nejpozději 14 dnů před dohodnutým termínem konání.

Článek 33

1. Valná hromada členů pobočného spolku je usnášení schopná v prvním termínu při účasti nejméně poloviny osob, v druhém termínu pak bez ohledu na počet členů pobočného spolku přítomných na shromáždění.

2. Usnesení valné hromady členů je schváleno nadpoloviční většinou hlasů.

Článek 34

Do kompetencí valné hromady členů pobočného spolku patři:

1. schvalování protokolu z činnosti představenstva pobočného spolku a revizní komise pobočného spolku

2. schvalování na základě žádosti revizní komise pobočného spolku

3. schválení účtů odstupujícímu představenstvu pobočného spolku

4. volba předsedy pobočného spolku, členů představenstva pobočného spolku, členů revizní komise

5. volba delegátů na republikový sjezd delegátů UMČR

6. formulace stanov na volební období v souvislosti s činností statutu pobočného spolku

7. schvalování ujednání z valného shromáždění členů.

8. projednání a návrh na přijetí nového kmenového člena

Článek 35

1. Mezi valnými hromadami členů regionálního pobočného spolku činnost regionálního pobočného spolku řídí představenstvo pobočného spolku.

2. Představenstvo pobočného spolku volí ze svých členů předsedu, jednoho až dva místopředsedy, tajemníka a pokladníka.

3. Představenstvo pobočného spolku se zodpovídá za svou činnost před valnou hromadou členů, a ve věcech souvisejících s celou UMČR také před představenstvem UMČR.

Článek 36

Zasedání představenstva pobočného spolku se koná nejméně 2 x ročně.

Článek 37

Do závazků a kompetencí představenstva pobočného spolku patři:

1. reprezentace zájmů členů na svém území,

2. řízení činnosti pobočného spolku ve smyslu stanov a závěrů centrálních orgánů UMČR a valného shromáždění členů UMČR

3. spolupráce s jiným spolky a organizacemi

4. svolávání pracovních skupin v příslušném volebním období

5. spravování vlastního majetku, a také majetku UMČR, který byl přiznán předsednictvem UMČR

6. podávání písemných informací o činnosti kontrolní a finanční předsednictvu UMČR každým rokem

7. organizování hospodářské činnosti, dozor a kontrola nad touto činností

8. vypracování protokolu o činnosti pobočného spolku pro Republikový sjezd delegátů nebo pro Valné Shromáždění členů UMČR

9. projednání přijímání a odvolání kmenových členů a příspěvkových členů UMČR

10. vybírání členských poplatků a zaslání na účet Předsednictva UMČR ve výši částky vyplývající ze stanov, schválených předsednictvem UMČR.

Článek 38

Pobočný spolek ve svém regionu reprezentuje předseda a tajemník, v době nepřítomnosti předsedy funkci vykonává místopředseda.

Článek 39

1. revizní komise pobočného spolku se skládá ze třech členů, předseda je volen z těchto třech členů

2. člen revizní komise pobočného spolku nemůže být členem představenstva pobočného spolku

3. členové revizní komise pobočného spolku mají právo být přítomni na zasedání představenstva pobočného spolku a také na jednáních pracovních skupin s hlasem poradním.

4. úkolem revizní komise je vykonání kontroly činnosti představenstva pobočného spolku jedenkrát za rok z hlediska kontrolního a finančního

5. revizní komise pobočného spolku za svoji činnost zodpovídá valné hromadě členů pobočného spolku

6. revizní komise pobočného spolku má právo na vystoupení v představenstvu pobočného spolku i v revizní komisi UMČR a to s požadavky vyplývajícími z výsledků kontrol, může požádat o vysvětlení nebo rovněž o věcně odůvodněné svolání mimořádného republikového sjezdu delegátů UMČR

7. revizní komise UMČR má právo na vystoupení v Předsednictvu UMČR s poznatky a žádostmi, vyplývajícími z výsledků kontrol a spolu s žádostí o objasnění zjištěných skutečností. V odůvodněných případech je její povinností požádat o svolání mimořádného Republikového sjezdu delegátů UMČR.

Článek 40

Podrobný obsah činnosti představenstva pobočného spolku a revizní komise pobočného spolku jsou uvedeny ve stanovách schvalované Předsednictvem UMČR.

Článek 41

1. volby do orgánu pobočného spolku se realizuji jako tajné a přímé hlasování

2. v době trvání volebního období – vznikne-li takový důvod, může být složení orgánů pobočného spolku doplněno. O doplnění rozhoduje představenstvo pobočného spolku.

Oddíl VII

Majetek UMČR

Článek 42

1. Činnost UMČR je financována z jeho majetku.

2. Majetek UMČR tvoří finanční prostředky, nemovitosti a nehmotný majetek.

3. Zdroje finančních prostředků tvoří zejména:

a) členské a účelové příspěvky členů UMČR ,

b) dary, dědictví od fyzických a právnických osob,

c) dotace z veřejných prostředků,

d) výnosy z majetku UMČR,

e) příjmy z vedlejší činnosti- za odbornou činnost, osvětovou činnost, expertízy, drobné služby, propagaci, prodej drobných pomůcek, tiskovin apod.

Článek 43

1. Při podepisování smluv, plných mocí a zadávání zakázek ve všech majetkových věcech UMČR je požadována spoluúčast a doložení podpisu dvou členů předsednictva UMČR.

2. U regionálního pobočného spolku pak představenstva pobočného spolku - tj. předsedy (místopředsedy) a pokladníka.

3. Ve věcech vyjmenovaných v bodě 1, kde objem částky nepřekračuje pětinásobek hodnoty ročního vkladu kmenového člena, postačuje rozhodnutí a podpis jednoho člena předsednictva UMČR nebo představenstva pobočného spolku.

Článek 44

Zásady hospodaření.

1) UMČR nevytváří zisk a veškerý svůj majetek využívá k podpoře své činnosti.

2) Předsednictvo hospodaří s prostředky UMČR podle rozpočtu schváleného Republikovým sjezdem delegátů.

3) Za hospodaření s majetkem UMČR je předsednictvo odpovědné Republikovému sjezdu delegátů.

Článek 45

Způsob vzájemného vypořádání.

1) V případě zániku členství v UMČR z jakéhokoliv důvodu, se zaplacené členské příspěvky se

nevrací.

2) V případě zániku UMČR se provede majetkové vypořádání, které provede likvidátor jmenovaný republikovým sjezdem delegátů. Při likvidaci postupuje likvidátor přiměřeně podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Případný likvidační zůstatek rozdělí mezi členy poměrně, podle výše členských příspěvků zaplacených v roce zániku UMČR, popř. podle výše zaplacených členských příspěvků v předcházejícím roce.

Článek 46

Členské příspěvky.

1) Republikový sjezd delegátů stanoví v Příspěvkovém řádu UMČR výši ročních členských příspěvků.

2) Členské příspěvky se použijí na materiální zabezpečení předmětu činností UMČR. Členské příspěvky se mohou použít také na zabezpečení jednání všech orgánů UMČR, pokrytí nezbytných nákladů na úhradu účasti na jednáních členům orgánů, dary členům k významným výročím a na pokrytí nákladů na členství a zastoupení UMČR na jednáních v dalších subjektech.

Článek 47

Roční účetní závěrka a zpráva o hospodaření UMČR.

1) V UMČR se účty uzavírají k 31. 12. běžného roku. Účetní závěrku včetně výsledovky a účetní rozvahy zpracovává předsednictvo, které ji předkládá k prozkoumání revizní komisi UMČR.

2) Zprávu o hospodaření UMČR vypracovává předsednictvo, které ji předkládá k prozkoumání revizní komisi UMČR. Zprávu o hospodaření je třeba zpracovat do prvního jednání předsednictva UMČR v příslušném kalendářním roce.

Oddíl VIII

Základní předpisy

Článek 48

Stanovy, jednací řád, usnesení orgánů.

1) Základními předpisy UMČR jsou Stanovy UMČR a Jednací řád UMČR. Tyto základní předpisy schvaluje Republikový sjezd delegátů a jsou závazné pro všechny členy UMČR.

2) Předsednictvo UMČR může v případě potřeby vydávat i další vnitřní předpisy. Každý vnitřní

předpis musí mít vymezen rozsah a dobu působnosti.

3) Usnesení Republikového sjezdu delegátů a předsednictva jsou závazná pro všechny členy UMČR.

Oddíl IX

Změny stanov a likvidace UMČR

Článek 49

1. UMČR zanikne rozhodnutím dvoutřetinové většiny všech hlasů UMČR. V případě zániku UMČR provede likvidaci jeho majetku komise schválená Republikovým sjezdem delegátů.

2. Stanovy mohou být změněny nebo doplněny pouze dvoutřetinovou většinou hlasů účastníků Republikového sjezdu delegátů.

Oddíl X

Závěrečná usnesení

Článek 50

1) Tyto Stanovy UMČR nabývají platnosti dnem schválení Republikovým sjezdem delegátů a účinnosti okamžikem ukončení Republikového sjezdu delegátů, na níž byly tyto stanovy přijaty.

2) Právní vztahy v těchto stanovách neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č.

89/2012 Sb., občanský zákoník. Ve Žďáru nad Sázavou dne 12.11.2014

Za správnost:

Doc. Ing. Jan Tomek, CSc.,                                                         ..................................................

                                                                                             Předseda UM České republiky

Ověřovatelé:

Ing. Michael Šmucr - místopředseda                         ......................................................

Ing.Ľudmila Černá - tajemník UM ČR                      ......................................................      

                              

Ing. Jan Horák – předseda revizní komise UM ČR   ......................................................