Kodex jednání člena UMČR

Článek 1 - Poslání Kodexu

Členové Unie mostařů České republiky se dohodli, že budou dodržovat ustanovení tohoto Kodexu zejména s cílem:

 1. udržovat korektní vztahy se všemi partnery, odbornými organizacemi a sdruženími, i mezi členy navzájem
 1. posilovat důvěru veřejnosti k profesi mostního inženýra především tím, že již samotné členství v UMČR musí být zárukou odborné úrovně, spolehlivosti a vysoké kvality veškerých odborných projevů, vyjádření i služeb
 1. hájit a chránit zájmy členů UMČR ve vztahu ke všem partnerům, orgánům státní správy a všem dalším subjektům.

Článek 2 - Zásady chování a jednání člena UMČR

 1. Ve vzájemném vztahu se řídí členové UMČR zejména těmito zásadami:
  • obchodní soutěž mezi sebou vedou čestným a poctivým způsobem
  • respektují pravidla hospodářské soutěže a obchodní zvyklosti
  • vyvarují se šíření nepravdivých, neúplných či zkreslených informací o svých konkurentech, jejich zaměstnancích i činnosti
  • reklamu vedou pravdivě a v souladu se zásadami čestné soutěže.
 1. Členové UMČR přijímají zejména tyto závazky:
  • dodržovat stanovy UMČR, a ustanovení všech dalších základních dokumentů, schválených sjezdem UMČR
  • zachovávat a respektovat obchodní tajemství a dodržovat pravidla obchodní etiky
 1. Při jednání s obchodními partnery se členové UMČR řídí především těmito zásadami:
  • uplatňování zdvořilého a korektního přístupu k obchodním partnerům,

k sobě navzájem

  • řádné uzavírání případných smluv s přesným stanovením v dodacích, platebních a dalších základních podmínkách
  • dodržování platných právních norem českého právního řádu i podmínek uzavřených smluv a dohod
  • respektování oprávněných nároků i obchodních zájmů partnerů a obchodního tajemství
  • řádné plnění veškerých závazků plynoucích z uzavřených smluv.

Článek 3 - Závěrečná ustanovení

 1. Zvlášť hrubé nebo opakované porušování zásad tohoto Kodexu je důvodem k vyloučení člena z Unie mostařů České republiky
 1. Toto znění Kodexu bylo přijato všemi členy UMČR, kteří se vyjádřili písemným souhlasem.