IČO :01214951

MV -reg. VS/1-1/90783/12-R

sídlo : UM ČR, Hlavní 196/80, 624 00 Brno

Jednací řád Kolegiálního soudu UMČR

Unie mostařů České republiky

IČ: 01214951                                                                                        

Platný od 12. 11. 2014

Čl. 1

Úvodní ustanovení

(1) Kolegiální soud (dále KS) tvoří předseda a minimálně další dva členové.

(2) Všichni členové jsou voleni na návrh Předsednictva Republikovým sjezdem na dobu tří let, přinejmenším však do Republikového sjezdu, následujícího po uplynutí 3 let.

Čl. 2

Činnost

(1) Cílem KS je udržení kredibility a kompaktnosti sdružení.

(2) Vydává upozornění, upomínky a rozsudky

- ve věcech členů UMČR, kteří byli obviněni z porušení stanov nebo zásad etiky Unie,

- ve věcech řešení sporů, které vzniknou mezi členy Unie, souvisejících s její činností,

- ve věcech řešení námitek podaných přes Předsednictvo Unie.

(3) Kontroluje závěry Revizní komise Unie a v případě potřeby zajišťuje právní hodnocení činnosti osob plnících funkce v orgánech UMČR a v orgánech poboček.

(4) KS může žádat Předsednictvo Unie o vyloučení člena z Unie.

Čl. 3

Jednací postup

(1) Podnět člena UMČR bude uplatněn písemnou či elektronickou formou předsedovi KS. Ten verifikuje podaný podnět.

(2) Jednání KS je neveřejné, je plně řízeno jeho předsedou a rozhoduje většinovým principem.

(3) Během 10 dnů od doručení podnětu může KS požádat o doplnění podnětu písemnou formou nebo přímým stanoviskem dotčené účastníky.

(4) Do 14 dnů od doručení podnětu, popř. do 14 dnů od doručení doplnění podnětu, vydá KS stanovisko, které bude doručeno žadateli a Předsedovi UMČR.

(5) Rozhodování KS bude vedeno duchem smírčího jednání, popřípadě doporučení, či upomínky, krajním verdiktem je rozsudek.

(6) Proti stanovisku se lze odvolat do 30 dnů od data doručení oznámení. Hlasováním následujícího Republikového sjezdu většinovým principem bude rozhodnuto o odvolání.

Čl. 4

Zveřejnění stanovisek

(1) Stanoviska KS budou po nabytí jejich účinnosti v plném rozsahu archivována a zpřístupněna pouze členům UMČR na webových stránkách Unie. Ti budou s informacemi nakládat jako s důvěrnými, sloužícími pouze pro potřebu UMČR, v případě porušení tohoto ustanovení bude postupováno dle čl.3.

(2) Zveřejněné údaje ze stanovisek, přístupné širší veřejnosti na webových stránkách Unie, budou v rozsahu uvedení

- záhlaví podnětu, data podání, celého jména navrhovatele,

- data jednání KS,

- stanoviska KS prezentované pouze nadpisem „smírčí jednání“, „doporučení“, „upomínka“, „rozsudek“ a jednovětým obsahem stanoviska bez zdůvodnění,

- případná informace o datu odvolání,

- případná informace o rozhodnutí Republikového sjezdu v rozsahu zveřejněného stanoviska KS.

Etické hodnoty UMČR

(1) poctivost, čestnost, otevřenost v jednání a prosazování cílů Sdružení,

(2) hrdost a ochrana dobrého jména Sdružení,

(3) osobní zodpovědnost,

(4) dodržování stanovených pravidel,

(5) respekt a uznání mezi členy Sdružení, vůči profesním sdružením a občanské společnosti,

(6) podpora tvořivosti a originality,

(7) loajalita,

(8) týmová práce,

(9) dobré mezilidské vztahy,

(10) ochrana lidského zdraví a životního prostředí.

Členové Unie mostařů České republiky se dohodli, že budou dodržovat ustanovený Kodex .

Ve Žďáru nad Sázavou                                                         dne 12.11.2014

Za správnost:

Doc. Ing. Jan Tomek, CSc.,                                            ................................................

                                                                                         Předseda UM ČR

Ověřovatelé:

Ing. Michael Šmucr - místopředseda                        ...................................................

Ing.Ľudmila Černá - tajemník UM ČR                     ...................................................                                    

Ing. Radek Menšík – předseda kolegiálního soudu  ...................................................

 


IČO :01214951

MV -reg. VS/1-1/90783/12-R

sídlo : UM ČR, Hlavní 196/80, 624 00 Brno

 

Jednací řád kontrolní a revizní komise Unie mostařů ČR

IČ: 01214951                                                                                        

Platný od 12.11. 2014

 

Čl.1          Republikový sjezd volí ze členů UMČR Kontrolní a revizní komisi, která má 3 členy. Komise je volena na 3 roky.

 

Čl.2          Kontrolní a revizní komise má tyto povinnosti:

  • Kontrolovat dodržování stanov a dalších základních dokumentů Unie mostařů ČR včetně usnesení republikového sjezdu, valné hromady, předsednictva a jednotlivých komisí. Kontrola na jednání předsednictva UMČR.
  • Kontrolovat soulad ustanovení všech dokumentů a usnesení orgánů Unie mostařů ČR a předkládat doporučení příslušným orgánům Unie mostařů ČR, případně vyžádat revizi jejich rozhodnutí vyššími orgány Unie mostařů ČR.
  • Kontrolovat účelnost a oprávněnost vynakládaných finančních prostředků na činnost Unie mostařů ČR u všech jejich orgánů, k tomu má právo nahlížet do účetnictví Unie mostařů ČR.
  • Kontrolovat plnění rozpočtu a správy majetku Unie mostařů ČR.
  • Kontrolovat včasné vyřizování oznámení, stížností a odvolání proti rozhodnutí orgánů Unie mostařů ČR
  • Informovat předsednictvo a sjezd, valnou hromadu Unie mostařů ČR o výsledcích kontrol, k tomu má předseda komise právo účasti na jednání všech orgánů Unie mostařů ČR.
  • Pravidelně 1x ročně provést kontrolu hospodaření Unie mostařů ČR, účetnictví a správy majetku a podat o kontrole zprávu na předsednictvu Unie mostařů ČR.

 

Čl.3          Členové komise jsou zvoleni, pokud pro jejich kandidaturu hlasuje nadpoloviční většina valné hromady Unie mostařů ČR

 

Čl.4          Kontrolní a revizní komise si ze svých členů volí předsedu. Předseda vede jednání komise, zastupuje komisi navenek, zpracovává plán činnosti komise, zpracovává zápisy z kontrol a s jejich závěry seznamuje předsednictvo a valnou hromadu.

 

Čl.5          Jednání komise připravuje, svolává a řídí předseda nebo jím pověřený člen komise.

 

Čl.6          Pozvánku ke svolání komise a případné podklady pro jednání komise se doručí      e-mailem členům komise nejpozději 10 dní před jejím jednáním. Program navrhuje předseda nebo jím pověřený jiný člen.

 

Čl.7          Každý člen komise je oprávněn navrhnou doplnění programu jednání. O programu jednání a jednotlivých nově navržených bodech se vždy hlasuje před zahájením jednání. Pokud nové návrhy nejsou , řídí se jednání původně navrženým programem.

 

Čl.8          K jednání komise mohou být přizváni k podání vysvětlení projednávaných problémů nebo k poradě další osoby z členů Unie mostařů ČR dle rozhodnutí komise.

 

Čl.9          Jednání komise je neveřejné. Členové a přizvaní hosté jsou povinni zachovat o jejím jednání mlčenlivost.

 

Čl.10        Jednání komise je možné pouze za účasti nadpoloviční většiny.

 

Čl.11        Stanoviska a rozhodnutí přijímá komise formou usnesení. Za sválená se považují ta, která jsou přijata nadpoloviční většinou komise.

 

Čl.12        Usnesení komise spolu se zápisem ostatních nezbytných informací z jednání komise se na základě pokynů předsedajícího vyhotovují písemně a podepisuje je předseda komise.

 

Čl.13        Usnesení komise, zápisy a protokoly o provedených kontrolách jsou součástí Výroční zprávy Unie mostařů ČR a jsou uloženy v jednom vyhotovení v materiálech Unie mostařů ČR.

 

Čl.14        Vlastní kontroly provádí dle schváleného plánu kontrolní činnosti vždy minimálně 2 členové komise. Členové jsou vždy s účastí seznámeni předem. Ke kontrole mohou být přizváni do komise i další členové Unie mostařů ČR.

 

Čl.15        Při výkonu kontrolní činnosti mají členové komise právo nahlížet do potřebných dokumentů a dokladů Unie mostařů ČR.

 

Čl.16        O výsledcích kontroly je vždy pořízen zápis – kontrolní protokol. S ním je seznámen kontrolovaný orgán a seznámení s výsledkem kontroly potvrdí podpisem v kontrolním protokolu. Ten se zakládá do dokumentace Unie mostařů ČR.

 

Čl.17        Kontrolní protokol musí obsahovat:

  • Co bylo předmětem kontroly a kdy kontrola proběhla
  • Kdo kontrolu prováděl spolu s podpisy členů kontrolní komise a kontrolovaného
  • Závěry a návrhy komise

 

Čl.18        Výsledky kontrol předkládá komise na nejbližším jednání valné hromady Unie mostařů ČR.

Ve Žďáru nad Sázavou                                                         dne 11.4.2013

Za správnost:

Doc. Ing. Jan Tomek, CSc.,                                                       ..................................................

                                                                                             Předseda UM České republiky

Ověřovatelé:

Ing. Michael Šmucr - místopředseda                           ......................................................

Ing.Ľudmila Černá - tajemník UM ČR                        ......................................................                                    

Ing. Jan Horák – předseda revizní komise UM ČR     ......................................................